Fortsätt till artikeln

BESTÄLL FÖRE 21:00 (MÅN-FRE) - LEVERANS NÄSTA DAG

GRATIS FRAKT INOM NEDERLÄNDERNA OCH BELGIEN

ALLTID 30 DAGARS REFERENSER

BETALA SENARE MED KLARNA

Avsnitt 1. Allmänt

1.1 Följande villkor gäller för alla erbjudanden från VRL WAX, för alla avtal som VRL WAX ingått och för alla arbeten, handlingar och/eller tjänster som VRL WAX utför. Dessa villkor tillhandahålls konsumenten enligt lagen och anses vara kända för konsumenten.

1.2 Utöver dessa Allmänna Villkor kan VRL WAX tillämpa ytterligare villkor som specifikt gäller typen av transaktion eller arbetets art. Dessa ytterligare villkor utgör en del av dessa allmänna villkor.

1.3 Villkoren som anges här ska alltid ha företräde framför Konsumentens, oavsett om Konsumentens villkor strider mot eller avviker från villkoren i VRL WAX. Tillämpligheten av alla allmänna villkor - oavsett namn - från Konsumenten avvisas uttryckligen.

1.4 När dessa Allmänna Villkor har tillämpats på rättsförhållandet mellan VRL WAX och Konsumenten, anses Konsumenten i förväg ha samtyckt till att dessa villkor är tillämpliga på de avtal som ingåtts eller kommer att ingås i efterhand.

Avsnitt 2. Definitioner

 1. Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för VRL WAX;
 2. Betänketid: den period inom vilken Konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och ingår ett distansavtal med VRL WAX;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller VRL WAX att lagra information som är adresserad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 6. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att säga upp distansavtalet inom Ångerfristen;
 7. Returformulär: det standardformulär för ångerrätt som VRL WAX ställer till förfogande som en Konsument kan fylla i när denne vill utnyttja sin ångerrätt;
 8. Distansavtal: det avtal där det inom ramen för ett av VRL WAX anordnat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster exklusivt utnyttjas en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalets ingående;
 9. Parter: VRL WAX och Konsumenten tillsammans;
 10. Webbplats: webbplatsen för VRL WAX.

Avsnitt 3. Identitet av VRL WAX

VRL VAX
Jacoba van Beierenstraat 29
3132JN, Vlaardingen
Observera: Besök eller avhämtning på denna adress är inte möjligt.

085 - 808 82 85
E-post: info@vrl-shop.nl
Handelskammarens nummer: 71091939
Momsregistreringsnummer: NL002206580B51

Avsnitt 4. Tillämpning

4.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för varje erbjudande från VRL WAX och för varje ingånget avtal eller Distansavtal och beställningar mellan VRL WAX och Konsumenten.

4.2 Innan avtalet eller Distansavtalet ingås kommer texten i dessa Allmänna Villkor att göras tillgänglig för Konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan avtalet eller distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren finns att se på VRL WAX och på dess webbplats och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av Konsumenten.

4.3 Om avtalet eller Distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan avtalet eller Distansavtalet ingås, kan texten i dessa Allmänna Villkor göras tillgänglig för Konsumenten elektroniskt av VRL WAX på så vis att det enkelt kan lagras av Konsumenten på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan avtalet eller Distansavtalet ingås, kommer VRL WAX att ange var de Allmänna Villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att finnas tillgängliga elektroniskt eller på annat sätt kommer att skickas gratis.

4.4 För det fall att utöver dessa allmänna villkor även specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor kan Konsumenten alltid förlita sig på att tillämplig bestämmelse är den som är mest gynnsam för denne.

4.5 Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, kommer återstoden av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas i ömsesidigt samråd genom en bestämmelse så nära den ursprungliga som möjligt.

4.6 Situationer som inte regleras i dessa Allmänna Villkor måste bedömas "i andan" av dessa Allmänna Villkor.

4.7 Eventuella osäkerheter angående tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna Villkor måste tolkas "i andan" av dessa Allmänna Villkor.

4.8 Elektronisk kommunikation mellan parter anses ha inkommit på avsändningsdagen, om inte motsatsen bevisas.

4.9 VRL WAX har rätt att när som helst ensidigt ändra de allmänna villkoren helt eller delvis. VRL WAX kommer att meddela konsumenten om en sådan ändring. Om Konsumenten anser att de nya Allmänna Villkoren är oacceptabla, måste han meddela VRL WAX skriftligen inom 5 (fem) arbetsdagar efter meddelandet, i annat fall kommer Konsumenten att anses oåterkalleligt ha accepterat de nya Allmänna Villkoren.

Avsnitt 5. Erbjudandet

5.1 Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller lämnas förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

5.2 Erbjudandet är utan förpliktelser. VRL WAX har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

5.3 Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att Konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om VRL WAX använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte VRL WAX.

5.4 Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är en indikation och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet. Denna information är endast avsedd att ge konsumenten ett exempel.

5.5 Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för Konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

 • priset inklusive skatter;
 • det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • huruvida ångerrätten gäller eller inte;
 • betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;
 • perioden för accept av erbjudandet, eller den period inom vilken VRL WAX garanterar priset;
 • taxans belopp för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;
 • om avtalet arkiveras efter att det ingåtts, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;
 • det sätt på vilket Konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som denne lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;
 • alla andra språk, förutom nederländska, på vilka avtalet kan ingås.

Avsnitt 6. Avtalet

6.1 Köpeavtalet ingås vid tidpunkten för konsumentens accept av VRL WAX:s erbjudande och iakttagande av uppställda villkor.

6.2 Om Konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer VRL WAX omedelbart att bekräfta mottagandet av accepten av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats av VRL WAX, kan Konsumenten säga upp avtalet.

6.3 Om avtalet ingås elektroniskt kommer VRL WAX vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om Konsumenten kan betala elektroniskt kommer VRL WAX att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

6.4 VRL WAX kan - inom juridiska ramar - fråga om Konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om VRL WAX med utgångspunkt i denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet äger de rätt att avslå en beställning eller begäran med motiverade skäl eller att uppställa särskilda villkor för utförandet.

6.5 VRL WAX kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

 • de villkor under vilka och det sätt på vilket Konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
 • informationen om garantier och befintlig eftermarknadsservice.

6.6 Varje avtal ingås under förutsättning att det finns tillräcklig tillgång till de relevanta produkterna.

6.7 VRL WAX har rätt att inte ta emot beställningar eller uppdrag utan att ange skäl.

Avsnitt 7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av produkter har Konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl under en period om 30 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av Konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av Konsumenten och gjorts känd för VRL WAX. Om Konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning börjar Ångerfristen den Dag då Konsumenten, eller en av denne utsedd Tredje Part, har tagit emot den sista produkten. VRL WAX kan, förutsatt att de tydligt har informerat Konsumenten om detta innan beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

7.2 Följande produkter är undantagna från ångerrätten:

 • vaxbönor och andra förseglade produkter där förseglingen har brutits och där produktens specifikationer, egenskaper och beskaffenhet är helt tydliga i förpackningen;
 • produkter som inte kan returneras av hygien- eller hälsoskäl efter att förseglingen har brutits.

7.3 Under Ångerfristen kommer Konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Konsumenten kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om denne vill behålla produkten. Grundprincipen här är att Konsumenten endast får hantera och granska varan som denne skulle göra i en butik. Om värdeminskning på varan sker till följd av ett sätt att hantera varan som går utöver vad som är tillåtet enligt denna artikel är Konsumenten ansvarig för denna värdeminskning. Om produkten är skadad eller förpackningen är skadad mer än vad som är nödvändigt för att sälja produkten, kan vi föra över denna värdeminskning på produkten till dig.

7.4 Skärpta regler gällande Ångerrätten gäller för hygienprodukter. Utan hinder av punkt 3 i denna artikel upphör konsumentens ångerrätt så snart hygienprodukter används av köparen. VRL WAX förbehåller sig rätten att bedöma om en hygienprodukt har använts av Konsumenten. Ångerrätten upphör i alla fall om förseglingen av hygienprodukter bryts. Konsumenten är tydligt informerad om detta undantag från ångerrätten innan avtalet ingås och samtycker i överensstämmelse med dessa Allmänna Villkor att avstå från ångerrätten så snart denne använder hygienprodukterna. VRL WAX anger tydligt huruvida en produkt är en hygienprodukt eller inte.

7.5 Om Konsumenten önskar utnyttja sin Ångerrätt är denne skyldig att informera VRL WAX om detta inom 30 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta genom att använda returformuläret på webbplatsen. Efter att Konsumenten har angett att denne önskar utnyttja sin Ångerrätt måste Konsumenten returnera produkten inom 30 dagar. Bevisbördan för återlämnande i tid ligger på Konsumenten. Till exempel måste Konsumenten kunna bevisa för VRL WAX genom leveransbevis att Konsumenten har returnerat varan i tid.

7.6 Om konsumenten utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till VRL WAX med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från VRL WAX.

7.7 Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten, om inte VRL WAX uttryckligen skriftligen anger annat. Om en konsument från Nederländerna eller Belgien vill utöva sin ångerrätt kommer VRL WAX att stå för kostnaderna för returfrakten om konsumenten använder den returetikett som konsumenten kan begära på VRL WAX webbplats. Kostnaderna för returer för konsumenter i andra europeiska länder bärs av konsumenten själv.

7.8 VRL WAX använder samma betalningsmetod för återbetalning som Konsumenten använde, såvida inte Konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten. Återbetalningen kommer att göras inom 14 dagar.

7.9 Om konsumenten efter ångerfristen i enlighet med denna artikel inte har angett att denne vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till VRL WAX är köpet ett faktum.

7.10 VRL WAX kan fråga Konsumenten om orsaken till återkallelsen, men Konsumenten är inte skyldig att ange sina skäl.

Avsnitt 8. Överensstämmelse och garanti

8.1 VRL WAX garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter.

8.2 Den garanti som avses i första stycket gäller endast normal användning av produkten/tjänsten.

8.3 En ytterligare garanti från VRL WAX eller dess leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som Konsumenten kan göra gällande mot VRL WAX enligt köpeavtalet om VRL WAX har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet. En tilläggsgaranti avser varje skyldighet för VRL WAX, dess leverantör, importör eller tillverkare som ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk vilka går längre än vad som är lagligt ålagt att göra i händelse av att garanten har underlåtit att uppfylla sin del av avtal.

8.4 Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till VRL WAX skriftligen inom 2 månader efter leverans. Produkter ska returneras i originalförpackning och i nyskick.

8.5 Garantitiden för VRL WAX motsvarar tillverkarens garantiperiod. VRL WAX ansvarar dock aldrig för produktens slutgiltiga lämplighet för varje enskild applikation av Konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

8.6 Garantin gäller inte om:

 • Konsumenten har reparerat och/eller redigerat de levererade produkterna själv eller låtit tredje part reparera och/eller redigera dem;
 • de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid mot instruktionerna från VRL WAX och/eller detsamma på förpackningen;
 • felet är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har ställt eller kommer att ställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

Avsnitt 9. Priset

9.1 Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.

9.2 Utan hinder av föregående stycke kan VRL WAX erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som Konsumenten inte har något inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

9.3 De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

9.4 Alla priser är med reservation för skriv- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av skriv- och tryckfel. Vid skriv- och tryckfel är VRL WAX inte skyldig att leverera varan eller tjänsten till felaktigt pris.

Avsnitt 10. Leverans och utförande

10.1 Leverans sker så långt lagret räcker.

10.2 VRL WAX kommer att utöva yttersta omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter.

10.3 Leveranskostnader för beställningar från Konsumenten kommer att bäras av Konsumenten, om inte VRL WAX uttryckligen skriftligen anger annat. Leveranskostnader för beställningar som skickas till en adress i Nederländerna eller Belgien bärs av VRL WAX. Kostnaderna för leverans för konsumenter i andra europeiska länder bärs av konsumenten själv. Leveranskostnaderna blir omedelbart synliga så snart Konsumenten går in på leveransplatsen under utcheckningsprocessen på Webbplatsen.

10.4 Leveransorten är den adress som Konsumenten har meddelat VRL WAX. Konsumenten ansvarar för att leveransinformationen tillhandahålls korrekt. Om felaktiga adressuppgifter har lämnats av Konsumenten kommer VRL WAX inte att hållas ansvarigt för de kostnader detta medför.

10.5 VRL WAX kommer att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast 30 dagar efter beställning, om inte annan leveranstid har överenskommits.

10.6 Om de överenskomna beloppen inte betalas (i sin helhet) eller inte i tid har VRL WAX rätt att avbryta sina skyldigheter tills den överenskomna delen har betalats. Försenad betalning utgör kreditgivarens försummelse, vilket gör att Konsumenten inte kan invända mot VRL WAX för försenad leverans.

10.7 Risken för skada och/eller förlust av produkter - annat än som ett resultat av felaktigt tillhandahållande av adressuppgifter av konsumenten i enlighet med punkt 2 i denna artikel - åvilar VRL WAX fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och till VRL WAX utsedd representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

10.8 Om Konsumenten anser att denne har mottagit produkten skadad, ska Konsumenten anmäla detta skriftligen till VRL WAX inom 7 dagar från mottagandet, med styrkande handlingar, till exempel i form av tydliga bilder. Konsumenten ska se till att inga ytterligare skador uppstår på produkten. Så snart VRL WAX har tagit del av detta meddelande om en skadad produkt kommer VRL WAX att bedöma om det faktiskt finns en skada. Om så är fallet kommer VRL WAX att skicka en ny produkt till Konsumenten på egen bekostnad.

10.9 Med hänsyn till vad som anges i punkt 7 i denna artikel kommer VRL WAX att utföra accepterade beställningar snabbt, dock senast inom 30 dagar, om inte Konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullföljas eller endast delvis kan fullgöras, meddelas Konsumenten detta senast 30 dagar efter det att denne har lagt beställningen. I så fall har Konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.

10.10 Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några angivna perioder. Överskridande av en tidsfrist berättigar inte Konsumenten till skadestånd.

10.11 Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer VRL WAX att göra allt för att tillhandahålla en ersättningsvara. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell retursändning kommer att bäras av VRL WAX.

10.12 Om Konsumenten erhåller produkter från VRL WAX som Konsumenten inte har beställt, är Konsumenten skyldig att returnera dessa produkter till VRL WAX så snart som möjligt. Konsumenten kommer att göra allt för att returnera dessa produkter till VRL WAX inom 7 dagar. Konsumenten kommer att returnera produkterna oöppnade och på samma sätt som denne tog emot produkterna. Konsumenten kommer att skicka paketet med rekommenderat brev och tillhandahålla bevis på leverans till VRL WAX. Konsumenten kommer också att förse VRL WAX med en kopia av fraktkostnaderna. VRL WAX kommer att ersätta Konsumenten för fraktkostnaderna omedelbart, senast inom 2 arbetsdagar.

Avsnitt 11. Förpackning och frakt

11.1 VRL WAX-produkter levereras (om och i den utsträckning det är möjligt) med information om de relevanta produkterna på minst en av följande: förpackning, etikett, instruktionsmanual, annan bifogad information. VRL WAX kommer att göra allt för att tillhandahålla denna information så tydligt och fullständigt som möjligt.

11.2 Vissa produkter erbjuds av VRL WAX i olika varianter. Ett exempel på detta är VRL-vaxbönor. Dessa olika varianter kan erbjudas av VRL WAX i (liknande) förpackningar. Under beställningsprocessen framgår skillnaderna mellan de olika varianterna tydligt av VRL WAX och Konsumenten gör ett köpval utifrån denna information. VRL WAX kommer att säkerställa leverans av rätt produkt och Konsumenten kommer omedelbart efter att ha mottagit produkterna att undersöka om rätt produkt har mottagits. Om Konsumenten tvivlar på riktigheten av den mottagna produkten, eller finner att en felaktig produkt har skickats, kommer Konsumenten omedelbart att kontakta VRL WAX.

11.3 Om förpackningen till en levererad vara öppnas eller skadas ska Konsumenten låta transportören göra en anteckning om detta innan varan tas emot, i annat fall kan VRL WAX inte hållas ansvarig för eventuell skada.

11.4 Om Konsumenten själv ombesörjer transporten av en vara ska denne anmäla synliga skador på produkter eller förpackningar till VRL WAX före transport, i annat fall kan VRL WAX inte hållas ansvarig för eventuella skador.

12 §. Upplösning

12.1 Parterna har rätt att säga upp det ingångna avtalet, utan varsel om försummelse eller rättsligt ingripande och utan att bli skadeståndsskyldiga, när:

 • en av Parterna har försatts i konkurs eller att lagen om skuldsanering av fysiska personer har tillämpats;
 • Konsumenten ansöker om eller beviljas betalningsinställelse;
 • Konsumenten förlorar auktoriteten över sina tillgångar eller en väsentlig del därav på grund av beslag eller annat;
 • VRL WAX har berättigade skäl att tvivla på Konsumentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter (i tid).

12.2 Om det ovan beskrivna fallet inträffar förfaller fordran mot Konsumenten omedelbart till betalning.

Avsnitt 13. Betalning

13.1 Konsumenten måste välja en betalningsmetod via webbplatsen. Så snart beställningen av produkten har bekräftats av Konsumenten har Konsumenten accepterat betalningsskyldigheten.

13.2 Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller anges till VRL WAX.

13.3 Vid utebliven betalning av Konsumenten har VRL WAX rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnaderna som meddelats Konsumenten i förväg.

13.4 Om konsumenten inte fullgör sina betalningsförpliktelser i tid, är denne, efter att VRL WAX har informerat densamme om den sena betalningen och VRL WAX har beviljat konsumenten en period på 14 dagar för att ändå uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter försummelse att betala inom denna 14-dagarsperiod skyldig att betala lagstadgad dröjsmålsränta på det förfallna beloppet och VRL WAX har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna.

13.5 Inkassokostnaderna enligt ovan uppgår till högst 15 % på utestående belopp upp till 2 500,00 €, 10 % på efterföljande 2 500,00 € och 5 % på nästa 5 000,00 € med ett minimum av
40,00 €. VRL WAX kan komma att avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för Konsumenten.

Avsnitt 14. Force Majeure

14.1 Situationer där VRL WAX inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt det avtal som ingåtts med Konsumenten, eller inte kan göra det i rätt tid eller utan ytterligare ansträngningar och/eller kostnader som de bedömer vara oskäligt betungande på grund av oförutsedda omständigheter, kommer att betraktas som situationer av force majeure. Oförutsedda omständigheter inkluderar:

 • mobilisering, krig, angrepp, terrorism;
 • en dag av nationell sorg;
 • kvotering eller andra statliga åtgärder;
 • arbetsstrejk;
 • utbrott av en pandemi/epidemi;
 • naturkatastrofer;
 • sjukdomsfall bland VRL WAX-anställda
 • underlåtenhet av en tredje part, som VRL WAX är beroende av för fullgörandet av avtalet med Konsumenten, att fullgöra sina skyldigheter gentemot VRL WAX, eller att göra det i tid eller på rätt sätt.

14.2 Med vederbörligt iakttagande av artiklarna i de allmänna villkoren har VRL WAX rätt att i händelse av force majeure:

 • antingen (delvis) säga upp avtalet med Konsumenten, genom ett enkelt skriftligt meddelande till Konsumenten, alltså utan rättsligt ingripande och utan att VRL WAX blir skyldig att betala skadestånd till Konsumenten.
 • I samråd med Konsumenten skjuta upp verkställandet av avtalet till en ny tidpunkt eller nytt datum. I den mån det innebär merarbete gäller bestämmelserna om merarbete från dessa villkor.

Avsnitt 15. Reklamationsförfarande

15.1 VRL WAX har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar reklamationer i enlighet med detta reklamationsförfarande. Reklamation avseende avtalets utförande ska lämnas fullständigt och tydligt beskriven till VRL WAX inom 2 månader efter att Konsumenten upptäckt bristerna.

15.2 Reklamation som skickas till VRL WAX kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om en reklamation kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer VRL WAX att svara inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagning och en indikation på när Konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

15.3 Om reklamationen inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

15.4 Vid reklamationer måste en Konsument först kontakta VRL WAX. Om onlinebutiken är ansluten till WebwinkelKeur och för klagomål som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, måste Konsumenten kontakta WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som kommer att medla kostnadsfritt. Kontrollera om denna webbutik har ett aktuellt medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Om en lösning ännu inte hittats har Konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av den oberoende tvistkommitté som utsetts av WebwinkelKeur, vars beslut är bindande och både VRL WAX och Konsumenten samtycker till detta bindande beslut. Att lämna in en tvist till denna tvistnämnd innebär kostnader som ska betalas av Konsumenten till den berörda nämnden. Det är också möjligt att registrera klagomål via den europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/odr).

15.5 En reklamation upphäver inte skyldigheterna för VRL WAX, om inte VRL WAX skriftligen anger annat.

15.6 Om VRL WAX finner att en reklamation är berättigad, kommer VRL WAX, efter eget gottfinnande, att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Avsnitt 16. Tvister

16.1 Avtal mellan VRL WAX och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om Konsumenten bor utomlands.

16.2 Tvister som härrör från avtal med VRL WAX måste lämnas till den nederländska domstolen i det distrikt där VRL WAX har sitt säte, såvida inte lagreglerna inte tillåter detta.

17 § Kompletterande eller avvikande bestämmelse

17.1 Ytterligare eller avvikande bestämmelser från dessa Allmänna Villkor får inte vara till nackdel för Konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av Konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.