Doorgaan naar artikel

VOOR 21:00 UUR BESTELD (MA-VRIJ), VOLGENDE DAG IN HUIS

GRATIS VERZENDING BINNEN NEDERLAND EN BELGIË

ALTIJD 30 DAGEN BEDENKTIJD EN KOSTELOOS RETOURNEREN

BETAAL ACHTERAF MET KLARNA

Afdeling 1.       Algemeen

1.1
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VRL WAX, op alle door VRL WAX gesloten overeenkomsten en op alle door VRL WAX verrichte werkzaamheden, handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden worden krachtens de wet hieraan verbonden eisen aan de Consument ter hand gesteld en worden geacht bij Consument bekend te zijn.

1.2
Naast deze Algemene voorwaarden kan VRL WAX aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. de aard van de werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze Algemene voorwaarden.

1.3
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten alle tijden boven die van de Consument, ongeacht of de voorwaarden van de Consument in strijd zijn met of afwijkend zijn van de voorwaarden van VRL WAX. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden – onder welke benaming dan ook –, van Consument, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4
Indien deze Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen VRL WAX en Consument, wordt Consument geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

 Afdeling 2.       Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden van VRL WAX;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met VRL WAX;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of VRL WAX in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die VRL WAX ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door VRL WAX georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Partijen: VRL WAX en Consument tezamen;
 10. Website: de website van VRL WAX.

Afdeling 3.       Identiteit van VRL WAX

VRL WAX
Jacoba van Beierenstraat 29
3132JN, Vlaardingen
Let op: Bezoeken of afhalen op dit adres is niet mogelijk.

085 - 808 82 85
E-mail: info@vrl-shop.nl
Kvk-nummer: 71091939
BTW-nummer: NL002206580B51

Afdeling 4.       Toepasselijkheid

4.1
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VRL WAX en op elke tot stand gekomen overeenkomst of Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen VRL WAX en Consument.

4.2
Voordat de overeenkomst of de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene voorwaarden bij VRL WAX en op haar Website zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4.3
Indien de overeenkomst of de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst of de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden door VRL WAX langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, door VRL WAX worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.4
Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4.5
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4.6
Situaties die niet in deze Algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden.

4.7
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden.

4.8
Elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

4.9
VRL WAX is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. VRL WAX zal Consument in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien Consument meent dat de nieuwe Algemene voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij VRL WAX hieromtrent binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennisstelling schriftelijk berichten, bij gebreke waarvan Consument wordt geacht de nieuwe Algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Afdeling 5.       Het aanbod

5.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2
Het aanbod is vrijblijvend. VRL WAX is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

5.3
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als VRL WAX gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VRL WAX niet.

5.4
Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod vormen een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Deze informatie strekken er louter toe Consument een voorbeeld te verschaffen.

5.5
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen VRL WAX de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Afdeling 6.       De overeenkomst

6.1
De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van VRL WAX en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2
Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VRL WAX onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de VRL WAX is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden

6.3
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VRL WAX passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal VRL WAX daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4
VRL WAX kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VRL WAX op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.5
VRL WAX zal bij het product of de dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

6.6
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6.7
VRL WAX heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afdeling 7.       Herroepingsrecht

7.1
Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 Dagen. Deze Bedenktermijn gaat in op de Dag na ontvangst van het product door Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan VRL WAX bekend gemaakte vertegenwoordiger. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de Bedenktermijn in op de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen Derde, het laatste product heeft ontvangen. VRL WAX mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.

7.2
Van het Herroepingsrecht zijn uitgesloten de volgende producten:

 • wax bonen en andere verzegelde producten waarvan de verzegeling is verbroken en waarvan de specificaties, kenmerken en aard van het product volledig duidelijk zijn in de verpakking;
 • producten die vanwege de hygiëne of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd nadat de verzegeling is verbroken.

7.3
Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien waardevermindering aan het product ontstaat die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan conform dit artikel, is Consument voor deze waardevermindering aansprakelijk.  Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

7.4
Ten aanzien van hygiëne producten gelden verscherpte regels met betrekking tot het Herroepingsrecht. In afwijking van lid 3 van dit artikel vervalt het Herroepingsrecht van de Consument zodra hygiëne producten door koper worden gebruikt. VRL WAX houdt zich het recht voor om te beoordelen of een hygiëne product door de Consument is gebruikt. Het recht op herroeping vervalt in ieder geval indien de sealing van hygiëneproducten is verbroken. Consument wordt van deze uitzondering op het Herroepingsrecht duidelijk op de hoogte gebracht voordat de overeenkomst wordt gesloten en stemt daarmee en met instemming met deze Algemene voorwaarden in dat hij afstand doet van het Herroepingsrecht zodra hij de hygiëneproducten gebruikt. Door VRL WAX wordt duidelijk bij producten aangegeven of al dan niet sprake is van een hygiëneproduct.      

7.5
Indien Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan VRL WAX. Het kenbaar maken dient Consument te doen middels het retourformulier op de Website. Nadat Consument heeft kenbaar gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, dient Consument het product binnen 30 dagen retour te sturen. De bewijslast van tijdige retourzending ligt bij Consument. Consument dient bijvoorbeeld middels een bewijs van verzending aan VRL WAX te kunnen bewijzen dat Consument tijdig heeft geretourneerd.

7.6
Indien Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan VRL WAX retourneren, conform de door VRL WAX verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.7
De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij door VRL WAX nadrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. Indien de Consument uit Nederland of België gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht, draagt VRL WAX de kosten van retourzending indien de Consument gebruik maakt van het return label dat de Consument op de Website van VRL WAX kan aanvragen. De kosten van retourzendingen voor Consumenten in andere Europese landen, komen voor rekening van Consument zelf.

7.8
VRL WAX hanteert voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument. De terugbetaling wordt binnen 14 dagen uitgevoerd.

7.9
Indien de Consument na afloop van de herroepingstermijn conform dit artikel niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan VRL WAX heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.10
VRL WAX mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar Consument is tot opgave van zijn reden(en) niet verplicht.

Afdeling 8.       Conformiteit en garantie

8.1
VRL WAX staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2
De in het eerste lid genoemde garantie is louter van toepassing bij normaal gebruik van het product/ de dienst.

8.3
Een door VRL WAX of haar toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de koopovereenkomst tegenover VRL WAX kan doen gelden indien VRL WAX is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van VRL WAX haar toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder strekken dan waartoe deze wettelijke verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming in haar deel van de overeenkomst.

8.4
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan VRL WAX schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

8.5
De garantietermijn van VRL WAX komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. VRL WAX is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

8.6
De garantie geldt niet indien:

 • de Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van VRL WAX en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Afdeling 9.       De prijs

9.1
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2
In afwijking van het vorige lid kan VRL WAX producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Consument geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9.4
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is VRL WAX niet verplicht het product of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Afdeling 10.     Levering en uitvoering

10.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

10.2
VRL WAX zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.3
Bezorgkosten van bestellingen van Consument komen voor rekening van Consument, tenzij door VRL WAX nadrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. Bezorgkosten van bestellingen die naar een adres in Nederland of België worden verzonden, worden door VRL WAX gedragen. De kosten van bezorging voor Consumenten in andere Europese landen, komen voor rekening van Consument zelf. De bezorgkosten worden direct zichtbaar zodra de Consument de verzendlocatie invult tijdens het afrekenproces op de Website.. 

10.4
Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan VRL WAX kenbaar heeft gemaakt. Consument draagt de verantwoordelijkheid voor het juist verstrekken van de aflevergegevens. Indien door Consument foutieve adresgegevens zijn verstrekt, wordt VRL WAX niet aansprakelijk gehouden voor de kosten die dit met zich meebrengt.

10.5
VRL WAX zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na bestelling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

10.6
Indien de overeengekomen bedragen niet (volledig) of niet op tijd worden voldaan, heeft VRL WAX het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat Consument een verlate levering niet aan VRL WAX kan tegenwerpen.

10.7
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten – niet zijnde als gevolg van het foutief doorgeven van de adresgegevens door Consument conform lid 2 van dit artikel – berust bij VRL WAX tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan VRL WAX bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.

10.8
Indien Consument van mening is dat hij het product beschadigd ontvangt, dient Consument dit binnen 7 Dagen na ontvangst schriftelijk bij VRL WAX melden onder overlegging van bewijsstukken bijvoorbeeld in de vorm van duidelijke foto’s. Consument dient er zorg voor te dragen dat geen verdere schade aan het product ontstaat. Zodra VRL WAX kennis heeft genomen van dit bericht van een beschadigd product, zal VRL WAX beoordelen of daadwerkelijk sprake is van schade. Indien dit het geval is, zal VRL WAX op eigen kosten een nieuw product aan Consument toesturen.

10.9
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 7 van dit artikel is vermeld, zal VRL WAX geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

10.10
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

10.11
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal VRL WAX zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van VRL WAX.

10.12
Indien Consument producten van VRL WAX ontvangt die Consument niet heeft besteld, is Consument verplicht deze producten zo spoedig mogelijk aan VRL WAX te retourneren. Consument zal zich inspannen deze producten binnen 7 Dagen aan VRL WAX retour te zenden. Consument zal de producten ongeopend en op dezelfde wijze als hij de producten heeft ontvangen retour zenden. Consument zal het pakket aangetekend verzenden en het verzendbewijs aan VRL WAX verstrekken. Consument zal VRL WAX tevens een kopie van de verzendkosten doen toekomen. VRL WAX zal Consument de verzendkosten onmiddellijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, vergoeden.

Afdeling 11.     Verpakking en verzending

11.1
De producten van VRL WAX worden (indien en voor zover mogelijk) geleverd met informatie over desbetreffende producten op de verpakking/ het label/ de bijsluiter/ de instructies/ overige bijgesloten informatie. VRL WAX zal zich inspannen deze informatie zo duidelijk en volledig mogelijk te vermelden.

11.2
Sommige producten worden in verschillende varianten door VRL WAX aangeboden. Een voorbeeld hiervan zijn de VRL waxbonen. Deze verschillende varianten kunnen door VRL WAX in (soort)gelijke verpakkingen worden aangeboden. Tijdens het bestelproces worden de verschillen van de verschillende varianten duidelijk door VRL WAX vermeld en op basis van deze informatie maakt Consument een keuze voor de aankoop. VRL WAX zal zorgdragen voor levering van het juiste product en Consument zal direct na ontvangst van de producten onderzoeken of het juiste product is ontvangen. Indien Consument over de juistheid van het ontvangen product twijfelt, of constateert dat een onjuist product is verzonden, zal Consument direct contact opnemen met VRL WAX.

11.3
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de Consument alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan VRL WAX niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

11.4
Indien Consument zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan VRL WAX, bij gebreke waarvan VRL WAX niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Afdeling 12.     Ontbinding

12.1
Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

 • het faillissement van een der Partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 • de Consument surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
 • de Consument door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 • VRL WAX gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van Consument om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

12.2
Indien zich het geval voordoet als hiervoor omschreven zal de vordering op de Consument direct opeisbaar zijn.

Afdeling 13.     Betaling

13.1
Via de Website  dient door Consument een betaalmethode te worden geselecteerd. Zodra de bestelling van het product door Consument is bevestigd, heeft Consument de betalingsverplichting geaccepteerd.

13.2
De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de VRL WAX te melden.

13.3
In geval van wanbetaling van de Consument heeft VRL WAX behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

13.4
Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door VRL WAX is gewezen op de te late betaling en VRL WAX de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termjn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is VRL WAX gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

13.5
De incassokosten als voornoemd bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00, 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van
€ 40,00. VRL WAX kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Afdeling 14.     Overmacht

14.1
Situaties waarin VRL WAX haar verplichtingen uit hoofde van de met Consument gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen wegens onvoorziene omstandigheden, zullen als situaties van overmacht dienen te worden aangemerkt. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • een dag van nationale rouw;
 • contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
 • werkstaking;
 • uitbraak van een pandemie/epidemie;
 • natuurrampen;
 • ziekte van werknemers van VRL WAX
 • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een Derde, van wie VRL WAX voor de uitvoering van de overeenkomst met Consument afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens VRL WAX.

14.2
Met inachtneming van de artikelen uit de Algemene voorwaarden is VRL WAX in geval van overmacht gerechtigd:

 • hetzij de overeenkomst met Consument (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan Consument, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat VRL WAX hierdoor jegens Consument schadeplichtig wordt.
 • In overleg met Consument de uitvoering van de overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk zijn de bepalingen betreffende meerwerk uit deze voorwaarden van toepassing.

Afdeling 15.     Klachtenregeling

15.1
VRL WAX beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VRL WAX, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.2
Bij VRL WAX ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VRL WAX binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.4
Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot VRL WAX. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel VRL WAX als Consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

15.5
Een klacht schort de verplichtingen van VRL WAX niet op, tenzij VRL WAX schriftelijk anders aangeeft.

15.6
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door VRL WAX, zal VRL WAX naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Afdeling 16.                 Geschillen

16.1
Op overeenkomsten tussen VRL WAX en Consument waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.

16.2
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met VRL WAX dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin VRL WAX statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.

Afdeling 17.     Aanvullende of afwijkende bepaling

17.1
Aanvullende dan wel van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.