VRL WAX, beläget på Jacoba van Beierenstraat 29 i (3132 JN) Vlaardingen, registrerat i handelskammaren under nummer 71091939 och juridiskt representerat av Mr E. Vural, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som visas i denna integritetspolicy. VRL WAX respekterar integriteten för besökare på sin webbplats, och besökarnas rättigheter med avseende på automatiserad behandling av personuppgifter (GDPR).

Denna version av integritetspolicyn är den enda version som gäller under tiden du besöker webbplatsen, tills en ny version ersätter den nuvarande. När du accepterar användningen av cookies och andra spårningssystem godkänner du följande användarvillkor. Om du inte samtycker till ovan nämnda spårningssystem kommer vi inte att placera icke-anonymiserade analytiska cookies och/eller spårningscookies på din enhet.

ARTIKEL 1 KONTAKTINFORMATION VRL SHOP

Jacoba van Beierenstraat 29 3132 JN Vlaardingen Nederländerna +31 (0)85 808 82 85 info@vrl-shop.nl Erdem Vural är dataskyddsombud för VRL WAX. Han kan nås via kontaktuppgifterna ovan.

ARTIKEL 2 TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Tillgången till VRL WAX-webbplatsen och dess användning är strikt personlig. Du kommer inte att använda webbplatsen eller den information och data som tillhandahålls på den för kommersiella, politiska eller reklamändamål, eller för några kommersiella erbjudanden och i synnerhet inte för oönskade elektroniska erbjudanden.

ARTIKEL 3 INNEHÅLL

Alla texter, varumärken, kommentarer, illustrationer, (animations)bilder, videobilder, ljud och alla tekniska applikationer som kan användas för att få webbplatsen att fungera korrekt och, mer generellt, samtliga delar som används på denna webbplats, är skyddade enligt lagstadgade immateriella rättigheter. All reproduktion, upprepning, användning eller anpassning, på något sätt, av hela eller bara en del av dessa komponenter, inklusive tekniska applikationer, utan föregående skriftligt tillstånd från sidans administratör, är strängt förbjuden. Om administratören inte omedelbart vidtar åtgärder mot eventuella intrång kan detta inte tolkas som ett tyst samtycke eller ett avstående från rättsliga åtgärder.

ARTIKEL 4 HANTERING AV WEBBPLATSEN

För att hantera webbplatsen kan VRL WAX när som helst tillfälligt göra webbplatsen otillgänglig för att uppdatera webbplatsen, stänga av, avbryta eller begränsa åtkomsten till (del av) webbplatsen för en viss kategori av besökare och radera all information som kan störa webbplatsens funktion eller strider mot nationell eller internationell lag eller strider mot god sed på internet.

ARTIKEL 5 EJ (TILLRÄCKLIGT) FUNGERANDE WEBBPLATS

VRL WAX ansvarar aldrig för störningar, problem, svårigheter, avbrott eller fel på webbplatsen - allt i ordets vidaste bemärkelse - som en följd av att (en del av) webbplatsen är otillgänglig. Sättet på vilket du ansluter eller söker till webbplatsen är ditt eget ansvar och du måste vidta åtgärder för att skydda din utrustning och data mot (bland annat) virusattacker på internet. Du är ansvarig för vilka webbplatsen och data som du tillgodogör dig på internet.

ARTIKEL 6 ANSVAR

VRL WAX ansvarar inte för (rättsliga) förfaranden som inletts mot dig på grund av brott mot villkoren i denna integritetspolicy eller på grund av användningen av webbplatsen eller tjänster som är tillgängliga via internet. VRL WAX är inte ansvarigt för rättsliga förfaranden som inletts mot dig på grund av användningen av webbplatsen eller tjänsterna via internet eller på grund av brott mot villkoren i denna integritetspolicy. VRL WAX ansvarar inte för eventuella skador som du eller tredje part eller din utrustning åsamkas till följd av din anslutning till eller användning av webbplatsen. Du kommer att avstå från alla åtgärder mot administratören som ett resultat av sådana eventuella skador. Om VRL WAX blir inblandade i en tvist till följd av din användning av webbplatsen har de rätt att från dig återkräva all skada som de lider och kommer att lida till följd av detta.

ARTIKEL 7 PERSONUPPGIFTER SOM SKALL BEHANDLAS

VRL WAX behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och/eller för att du själv tillhandahåller dem till oss. Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Identifierbar betyder en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för det fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska egenskaperna eller social identitet. Nedan hittar du en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:

 • För-och efternamn;
 • Födelsedatum;
 • Adressdata;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • Bankkontonummer;

ARTIKEL 8 SÄRSKILDA OCH/ELLER KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

VRL WAX och dess webbplats har inte för avsikt att samla in data från webbplatsbesökare under 16 år, såvida de inte har fått tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. VRL WAX kan dock inte kontrollera om en besökare är 16 år eller äldre. VRL WAX råder föräldrar att vara nära involverade i barns onlineaktiviteter för att förhindra att data samlas in från dem utan föräldrarnas medgivande. Om du tror att vi har samlat in personlig information från en minderårig utan tillstånd, vänligen kontakta oss på info@vrl-shop.nl / +31 (0)85 808 82 85 så att vi kan radera denna information så snart som möjligt.

ARTIKEL 9 SYFTE OCH GRUND

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av VRL WAX för att upprätthålla relationer med dig och för att behandla dina beställningar. VRL WAX behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att kunna ringa eller mejla dig vid behov för att tillhandahålla tjänsterna;
 2. För att kunna utföra uppdraget gällande avtalet med dig;
 3. För att informera dig om ändringar av tjänster och produkter;
 4. För att leverera varor och tjänster till dig och för att kunna fakturera för dem.

ARTIKEL 10 AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

VRL WAX fattar inte beslut baserat på automatiserad behandling i frågor som kan få (betydande) konsekvenser för människor. Med automatiserat beslutsfattande avses beslut som tas av datorprogram eller system, utan att en person (till exempel en anställd på VRL WAX) är inblandad.

ARTIKEL 11 LAGRINGSTID

VRL WAX lagrar inte personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå de syften för vilka dina uppgifter samlas in. VRL WAX använder följande lagringsperioder för följande kategorier av personuppgifter:

 1. Dina personuppgifter, nämligen ditt för- och efternamn samt adressuppgifter, kommer att sparas av VRL WAX under en period om 3 år. Syftet med detta är att göra webbplatsen mer användarvänlig för dig som användare. Relevanta uppgifter är också avgörande för att bedöma möjligheten av en beställnings fullgörande. Användaren måste till exempel vara 16 år eller äldre för att göra en beställning och det finns länder till vilka en beställning inte får skickas.
 1. Din e-postadress kommer att sparas av VRL WAX under en period om 5 år. Syftet med detta är att VRL WAX lägger stor vikt vid kontakt med sina användare. VRL WAX anser att det ligger i användarens intresse att VRL WAX kan kontakta användaren under en period om 5 år, antingen om tjänster som redan tillhandahållits eller för att informera henne om nya erbjudanden, produkter, tjänster eller annat.
 1. Ditt bankkontonummer, andra bankuppgifter och bilderna och videorna som tagits av VRL WAX kommer att sparas av VRL WAX under en period om 1 år. VRL WAX förutsätter att eventuella (åter)betalningar av beställningar har betalats inom denna period och att bilderna och videorna har använts för marknadsföringsändamål inom denna period. VRL SHOP lägger stor vikt vid integritet, så den använder en kortare lagringstid för att lagra relevant data.
 1. På grund av lagstadgad förvaltningsskyldighet förbehåller sig VRL WAX rätten att behålla de fakturor som följer av ingångna avtal under en period om 7 år.

ARTIKEL 12 TREDJE PART

VRL WAX tillhandahåller endast de personuppgifter som den behandlar till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. I händelse av att VRL WAX kontaktas med en uttrycklig och motiverad begäran av myndigheter som kräver personuppgifter från besökaren på grund av att besökaren misstänks bryta mot någon lag eller förordning, kommer VRL WAX att tillhandahålla dem detta. Efter att de relevanta uppgifterna har lämnats till myndigheterna är personuppgifterna inte längre skyddade av bestämmelserna i denna integritetspolicy.

ARTIKEL 13 WEBBUTIKENS KVALITET

Vi samlar in recensioner via WebwinkelKeur-plattformen. Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur måste du ange ditt namn och din e-postadress. WebwinkelKeur delar denna information med oss ​​så att vi kan länka recensionen till din beställning. WebwinkelKeur publicerar även ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig om att kommentera din recension. I händelse av att vi bjuder in dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur. De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. WebwinkelKeur förbehåller sig rätten att engagera tredje part för att tillhandahålla tjänster, och vi har gett WebwinkelKeur tillstånd att göra det. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsterna som WebwinkelKeur anlitar tredje part för.

 

ARTIKEL 14 ÄNDRA DATA

I enlighet med artikel 13(2)(b) GDPR har du rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke till databehandling eller att invända mot dess behandling av VRL WAX. Du har också rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan skicka en begäran till VRL WAX om åtkomst, rättelse, radering, dataöverföring av personuppgifter eller begäran om återkallande av samtycke eller invändning mot behandling av personuppgifter till info@vrl-shop.nl. För att säkerställa att begäran faktiskt görs av dig ber vi dig att bifoga en kopia av ditt identitetsbevis till begäran. För att skydda din integritet så mycket som möjligt ber vi dig att svärta eller på annat sätt skyla ditt passfoto, MRZ, passnummer och BSN när du gör denna kopia. VRL WAX kommer att behandla din förfrågan så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor. Slutligen vill VRL WAX påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten, via följande länk: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

ARTIKEL 15 SÄKERHET

VRL WAX tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskad utlämning och otillåten modifiering. Om du har uppfattningen att dina uppgifter inte är ordentligt säkrade eller det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta oss via vår kundtjänst eller via info@vrl-shop.nl så snart som möjligt.

ARTIKEL 16 TILLÄMPLIG LAG

Villkoren för integritetspolicyn regleras exklusivt av nederländsk lag. Domstolen i distriktet där VRL WAX är beläget har exklusiv jurisdiktion i alla tvister angående dessa villkor, utom i de fall då ett juridiskt undantag gäller.